Sổ Tay Lập Trình 1.0(PHP&MySQL/C/C#/C++/HTML/JavaScript/AJAX/AutoIT)

Ebook sổ tay lập trình do freewarez thực hiện, các bài viết được thu thập từ Updatesofts.com và một số nguồn khác trên internet. Danh mục các chủ đề trong ebook(không liệt kê các bài viết vì quá nhiều) :

Startdir is D:\SoTayLapTrinh1.0
|– \
|
| |– 00.Introduction
| | |– 01.Gioi thieu.mht
| | |– 02.Cac san pham khac.mht
| |
| |– 01.Basic C Language
| | |– 01.Basic C Language Chapter 1+2 – basic conceptions.mht
| | |– 02.Basic C Language Chapter 3 – Cau truc dieu khien va vong lap.mht
| | |– 03.Basic C Language Chapter 4 – Ham chuong trinh va cau truc chuong trinh.mht
| | |– 04.Basic C Language Chapter 5 – Mang va bien con tro.mht
| | |– 05.Basic C Language Chapter 6 – Vai ham tren chuoi ky tu.mht
| | |– 06.Basic C Language Chapter 7 – Kieu cau truc.mht
| | |– 07.Basic C Language Chapter 8 – Truyen so lieu cho ham.mht
| | |– 08.Basic C Language Chapter 9 – Danh sach lien ket(moc noi).mht
| |
| |– 02.C++ toan tap
| | |– 01.Learning C++ Basic.mht
| | |– 02.C++ toan tap.mht
| |
| |– 03.Nhap mon HTML
| | |– 01.Nhap mon HTML.mht
| |
| |– 04.Learning PHP
| |
| | |– 04.Learning PHP1.Tu hoc PHP
| | | |– 01.Chuong 1 – Gioi thieu ve PHP.mht
| | | |– 02.Chuong 2 – Thiet lap web server tren windows.mht
| | | |– 03.Chuong 4 – Van hanh PHP.mht
| | | |– 04.Chuong 5 – Cau truc dieu khien.mht
| | | |– 05.Luu giu nhung thong tin can thiet.mht
| | |
| | |– 04.Learning PHP2.PHP Tutorials Part 1
| | | |– 01.What’s PHP.mht
| | | |– 02.Bai 1 – Hello World – Your very first code lines.mht
| | | |– 03.Bai 2.1 – Store data in PHP, Some basic Data types.mht
| | | |– 04.Bai 2.2 – Store data in PHP, talk about Variables.mht
| | | |– 05.Bai 2.3 – Other Important Data types.mht
| | | |– 06.Bai 3 – Ket hop PHP va HTML.mht
| | | |– 07.Cau truc dieu khien trong PHP.mht
| | | |– 08.Cau truc switch case.mht
| | | |– 09.Chuyen doi kieu du lieu.mht
| | | |– 10.Chuyen huong nguoi dung voi PHP.mht
| | | |– 11.constants and variables.mht
| | | |– 12.Cu phap PHP.mht
| | | |– 13.Form Upload File to Server.mht
| | | |– 14.Install Web server – First Step to Learn PHP.mht
| | | |– 15.Interactive with server with form.mht
| | | |– 16.Mot so thao tac voi File.mht
| | |
| | |– 04.Learning PHP3.PHP Tutorials Part 2
| | | |– 01.Brief about cookie.mht
| | | |– 02.PHP Cheat Sheet.mht
| | | |– 03.PHP Data types (cont.).mht
| | | |– 04.PHP Functions.mht
| | | |– 05.PHP Guide.mht
| | | |– 06.PHP Operators.mht
| | | |– 07.Save file PHP with Unicode Vietnamese.mht
| | | |– 08.Searching and replace in string with Regular Expression.mht
| | | |– 09.Simplest to run PHP on Localhost.mht
| | | |– 10.Tan dung ma nguon san con bang cach Include File.mht
| | | |– 11.Tao, xu ly va xoa Cookie.mht
| | | |– 12.Working with Array (cont.).mht
| | | |– 13.Working with Array.mht
| | | |– 14.Working with Cookie & Session.mht
| | | |– 15.Working with server.mht
| | | |– 16.Xau – cac phep toan thuong gap (cont.).mht
| | | |– 17.Xau – cac phep toan thuong gap.mht
| | |
| | |– 04.Learning PHP4.MySQL Tutorials
| | | |– 01.MySQL Lession 1 – Begin with MySQL.mht
| | | |– 02.MySQL Lession 2 – Database,Table,Line.mht
| | | |– 03.MySQL Cheat Sheet.mht
| | |
| | |– 04.Learning PHP5.PHP & MySQL Discussion
| | | |– 01.Chay XAMPP tren USB Flash hay CDROM.mht
| | | |– 02.eBooks PHP.mht
| | | |– 03.Kinh nghiem tieng Viet voi PHP & MySQL.mht
| | | |– 04.Learning PHP Sites.mht
| | | |– 05.PHP Tricks.mht
| | |
| | |– 04.Learning PHP6.PHP Editors
| | | |– 01.PHP Editors.mht
| | |
| |– 05.C Sharp
| | |– 01.Lap trinh C Sharp – Nhung loi noi dau.mht
| | |– 02.First lession about C Sharp.mht
| | |– 03.De hoc C Sharp toi can nhung cong cu gi.mht
| | |– 04.C Sharp Resources.mht
| | |– 05.Kien truc cua C Sharp va .NET (bai 1).mht
| | |– 06.Kien truc cua C Sharp va .NET (bai 2).mht
| | |– 07.Kien truc cua C Sharp va .NET (bai 3).mht
| | |– 08.VS Studio 2003 Errors and Solution.mht
| | |– 09.Differences between C Sharp and VB.NET.mht
| | |– 10.A Simple C Sharp Program.mht
| | |– 11.Code Example – Built in Attributes – A Debug Function.mht
| | |– 12.Code Example – Call DLL.mht
| | |– 13.Code Example – Creating Custom Attributes.mht
| | |– 14.Code Example – Get File Content.mht
| |
| |– 06.JavaScript Toan Tap
| | |– 01.JAVASCRIPT lession 1.mht
| | |– 02.JAVASCRIPT lession 2.mht
| | |– 03.JAVASCRIPT lession 3.mht
| | |– 04.JAVASCRIPT lession 4.mht
| | |– 05.JAVASCRIPT lession 5.mht
| | |– 06.Giao Trinh JAVASCRIPT toan tap.mht
| |
| |– 07.SQL
| |
| | |– 07.SQL1.SQL Basic
| | | |– 01.SQL Basic 1.mht
| | | |– 02.SQL Basic 2.mht
| | | |– 03.SQL Basic 3.mht
| | | |– 04.SQL Basic 4.mht
| | | |– 05.SQL Basic 5.mht
| | | |– 06.SQL Basic 6.mht
| | | |– 07.SQL Basic 7.mht
| | |
| | |– 07.SQL2.SQL Advanced
| | | |– 01.SQL Advanced 1.mht
| | | |– 02.SQL Advanced 2.mht
| | | |– 03.SQL Advanced 3.mht
| | | |– 04.SQL Advanced 4.mht
| | | |– 05.SQL Advanced 5.mht
| | | |– 06.SQL Advanced 6.mht
| | | |– 07.SQL Advanced 7.mht
| | | |– 08.SQL Advanced 8.mht
| | | |– 09.SQL Advanced 9.mht
| | | |– 10.SQL Advanced 10.mht
| | | |– 11.SQL Advanced 11.mht
| | | |– 12.SQL Advanced 12.mht
| | | |– 13.SQL Advanced 13.mht
| | | |– 14.SQL Advanced 14.mht
| | | |– 15.SQL Advanced 15.mht
| | |
| | |– 07.SQL3.SQL Pro
| | | |– 01.SQL Pro 1.mht
| | | |– 02.SQL Pro 2.mht
| | | |– 03.SQL Pro 3.mht
| | | |– 04.SQL Pro 4.mht
| | | |– 05.SQL Pro 5.mht
| | | |– 06.SQL Pro 6.mht
| | |
| |– 08.AutoIT
| | |– 01.AutoIt 1 – Overview.mht
| | |– 02.AutoIt 2 – Tools.mht
| | |– 03.AutoIt 3 – Cai nhin khai quat.mht
| | |– 04.AutoIt 4 – Data types & Operators.mht
| | |– 05.AutoIt 5 – Loops.mht
| | |– 06.AutoIt 6 – Functions.mht
| | |– 07.AutoIt 7 – Built-in Functions.mht
| | |– 08.AutoIt 8 – GUI.mht
| | |– 09.AutoIt 9 – Test, compile, pack & distribute.mht
| | |– 10.AutoIt 10 – AutoIT or not AutoIT.mht
| | |– 11.AutoIt 11 – Auto3Info.exe.mht
| |
| |– 09.AJAX
| |
| | |– 09.AJAX1.Nhap mon AJAX
| | | |– 01.AJAX 0 – Nguyen nhan AJAX.mht
| | | |– 02.AJAX 0.1 – Web 2.0 va AJAX.mht
| | | |– 03.AJAX 1 – Cac the manh cua AJAX.mht
| | | |– 04.AJAX 2 – Cac cong nghe trong AJAX – CSS – Gioi Thieu.mht
| | | |– 05.AJAX 2 – Cac cong nghe trong AJAX – JavaScript.mht
| | | |– 06.AJAX 3 – Cac cong nghe trong AJAX – CSS – Cu phap & thuoc tinh CSS Style.mht
| | | |– 07.AJAX 4 – Cac cong nghe trong AJAX – DOM – Document Object Model.mht
| | | |– 08.AJAX 4.1 – Cac cong nghe trong AJAX – DOM – Lam viec voi DOM bang JavaScript.mht
| | | |– 09.AJAX 5 – Cac cong nghe trong AJAX – DOM – Tim kiem & tao DOM Node.mht
| | | |– 10.AJAX 6 – Cac cong nghe trong AJAX – DOM – Phan cuoi.mht
| | | |– 11.AJAX 7 – Cac cong nghe trong AJAX – XML va viec truyen du lieu bat dong bo – XML.mht
| | | |– 12.AJAX 8 – Cac cong nghe trong AJAX – XML va viec truyen du lieu bat dong bo – XMLHttpRequest.mht
| | | |– 13.AJAX 10 – Doi tuong XMLHttpRequest – Gioi thieu.mht
| | | |– 14.AJAX 11 – Doi tuong XMLHttpRequest – Phan tich cac dac tinh, phuong thuc & thuoc tinh.mht
| | | |– 15.AJAX 12 – Doi tuong XMLHttpRequest – Phan tich cac dac tinh – Su tuong tac.mht
| | | |– 16.AJAX 13 – Doi tuong XMLHttpRequest – Phan tich cac dac tinh – GET & POST.mht
| | | |– 17.AJAX 14 – Doi tuong XMLHttpRequest – Remote Scripting.mht
| | | |– 18.AJAX 15 – Doi tuong XMLHttpRequest – Sending Requests.mht
| | | |– 19.AJAX 16 – Doi tuong XMLHttpRequest – DOM Level 3 & DOM.mht
| | | |– 20.AJAX 17 – Sending Requests & process response – HTTP Protocol.mht
| | | |– 21.AJAX 18 – Sending Requests & process response – HTTP Protocol (cont.1).mht
| | | |– 22.AJAX 19 – Sending Requests & process response – HTTP Protocol (cont.2).mht
| | | |– 23.AJAX 20 – Mot so giai phap AJAX.mht
| | | |– 24.AJAX 21 – Thuat ngu AJAX.mht
| | |
| | |– 09.AJAX2.AJAX Discussion
| | | |– 01.Ajax Framework.mht
| | | |– 02.AJAX Javascipt Cheatsheet.mht
| | | |– 03.AJAX web Portal pro.mht
| | | |– 04.An AJAX Loader Example.mht
| | | |– 05.Upload with Ajax + PHP.mht
| | |
| | |– 09.AJAX3.Ajax tutorials Links
| | | |– 01.Ajax tutorials Links.mht
| | |
| |– 10.Programming Discussion
| | |– 01.Code Upload MultiFiles in PHP.mht
| | |– 02.Coding simple apps with AutoIT.mht
| | |– 03.Hieu ung lam nen Web trong nhu vu tru.mht
| | |– 04.Kill Protected Processes.mht
| | |– 05.Making Dictionary, so simple.mht
| | |– 06.Open source, closed source and protect software.mht
| | |– 07.Overwriting the .dtors section.mht
| | |– 08.Phan tich thiet ke he thong thong tin.mht
| | |– 09.prevent apss from End Task in Windows.mht
| | |– 10.Protect Access Database.mht
| | |– 11.Safe coding with Ada.mht
| | |– 12.Set password for HTML Webpages.mht
| | |– 13.’snow rain’ with JavaScript.mht
| | |– 14.Thuat Toan va Giai Thuat.mht
| | |– 15.Write Plugins for Y.M 8.mht

Kiến thức không của riêng ai, bạn hãy chia sẽ ebook này cho bạn bè nhé.
freewarez(15/1/2007)
Ebook là file SoTayLapTrinh1.0.chm nặng 6,8MB tự chạy trong Window

Bạn có thể down bằng 1 trong các link dưới :

Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6
Link 7
Link 8
Link 9
Link 10
Link 11
Link 12
Link 13
Link 14
Link 15 (box.net)
Link 16
Link 17
Link 18
Link 19
Link 20
Link 21
Link 22 (Mediafire)
Link 23
Link 24(Megaupload)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: